In honor of today

April 8, 2012 § Leave a comment

1Τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία Μαγδαληνὴἔρχεταιπρωῒ σκοτίαςἔτι οὔσηςεἰς τὸ μνημεῖονκαὶ βλέπειτὸν λίθονἠρμένονἐκ τοῦ μνημείου.2τρέχειοὖν καὶ ἔρχεταιπρὸς ΣίμωναΠέτρονκαὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴνὃν ἐφίλει Ἰησοῦςκαὶ λέγειαὐτοῖς·ἦραντὸν κύριονἐκ τοῦ μνημείουκαὶ οὐκ οἴδαμενποῦ ἔθηκαναὐτόν.3Ἐξῆλθεν οὖν Πέτροςκαὶ ἄλλος μαθητὴςκαὶ ἤρχοντοεἰς τὸ μνημεῖον.4ἔτρεχονδὲ οἱ δύο ὁμοῦ· καὶ ἄλλος μαθητὴςπροέδραμεν τάχιοντοῦ Πέτρουκαὶ ἦλθενπρῶτοςεἰς τὸ μνημεῖον,5καὶ παρακύψας βλέπεικείμενατὰ ὀθόνια,οὐ μέντοιεἰσῆλθεν. 6ἔρχεταιοὖν καὶ Σίμων Πέτροςἀκολουθῶν αὐτῷ καὶ εἰσῆλθενεἰς τὸ μνημεῖονκαὶ θεωρεῖτὰ ὀθόνιακείμενα,7καὶ τὸ σουδάριον, ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆςαὐτοῦ,οὐ μετὰ τῶν ὀθονίωνκείμενονἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον. 8τότε οὖν εἰσῆλθενκαὶ ἄλλος μαθητὴς ἐλθὼνπρῶτοςεἰς τὸ μνημεῖονκαὶ εἶδενκαὶ ἐπίστευσεν·9οὐδέπωγὰρ ᾔδεισαντὴν γραφὴνὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶνἀναστῆναι.10ἀπῆλθον οὖν πάλιν πρὸς αὐτοὺςοἱ μαθηταί.
11Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳἔξω κλαίουσα.ὡς οὖν ἔκλαιεν,παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον12καὶ θεωρεὶδύο ἀγγέλουςἐν λευκοῖςκαθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇκαὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσίν, ὅπου ἔκειτοτὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.13καὶ λέγουσιναὐτῇ ἐκεῖνοι·γύναι,τί κλαίεις;λέγειαὐτοῖςὅτι ἦραν τὸν κύριονμου, καὶ οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαναὐτόν.14ταῦταεἰποῦσαἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω καὶ θεωρεῖτὸν Ἰησοῦνἑστῶτακαὶ οὐκ ᾔδει ὅτι Ἰησοῦςἐστιν.15λέγειαὐτῇ Ἰησους·γύναι,τί κλαίεις;τίνα ζητεῖς;ἐκείνηδοκοῦσαὅτι κηπουρόςἐστινλέγειαὐτῷ·κύριε,εἰ σὺ ἐβάστασαςαὐτόν,εἶπεμοι ποῦ ἔθηκαςαὐτόν,καγὼαὐτὸνἀρῶ.16λέγειαὐτῇ Ἰησοῦς·Μαριάμ.στραφεῖσα ἐκείνηλέγειαὐτῷ Ἑβραϊστί·ῥαββουνι(ο λεγεταιδιδασκαλε).17λέγειαὐτῇ Ἰησοῦς·μή μου ἅπτου,οὔπω γὰρ ἀναβέβηκαπρὸς τὸν πατέρα·πορεύουδὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούςμου καὶ εἶπε αὐτοῖςἀναβαίνωπρὸς τὸν πατέραμου καὶ πατέραὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν. 18ἔρχεταιΜαριὰμ Μαγδαληνὴἀγγέλλουσα τοῖς μαθηταῖςὅτι ἑώρακατὸν κύριον,καὶ ταῦτα εἶπεναὐτῇ.
24Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, λεγόμενος Δίδυμος,οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθενἸησοῦς.25ἔλεγονοὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταὶἑωράκαμεν τὸν κύριον. δὲ εἶπεναὐτοῖς·ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶναὐτοῦτὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλωτὸν δάκτυλονμου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων καὶ βάλωμου τὴν χεῖραεἰς τὴν πλευρὰναὐτοῦ,οὐ μὴ πιστεύσω.26Καὶ μεθ’ ἡμέραςὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶαὐτοῦκαὶ Θωμᾶςμετ’ αὐτῶν.ἔρχεται Ἰησοῦςτῶν θυρῶνκεκλεισμένων καὶ ἔστηεἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν·εἰρήνηὑμῖν. 27εἶτα λέγειτῷ Θωμᾷ· φέρετὸν δάκτυλονσου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖραςμου καὶ φέρετὴν χεῖρασου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράνμου καὶ μὴ γίνουἄπιστοςἀλλὰ πιστός.28ἀπεκρίθη Θωμᾶςκαὶ εἶπεναὐτῷ· κύριοςμου καὶ θεός μου. 29λέγειαὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦςὅτι ἑώρακαςμε πεπίστευκας; μακάριοιοἱ μὴ ἰδόντεςκαὶ πιστεύσαντες.

  Prima autem sabbatorum Maria Magdalene venit mane, cum adhuc tenebrae essent, ad monumentum et videt lapidem sublatum a monumento. Currit ergo et venit ad Simonem Petrum et ad alium discipulum, quem amabat Iesus, et dicit eis:”Tulerunt Dominum de monumento, et nescimus, ubi posuerunt eum!” Exiit ergo Petrus et ille alius discipulus, et veniebant ad monumentum. Currebant autem duo simul, et ille alius discipulus praecucurrit citius Petro et venit primus ad monumentum; et cum se inclinasset, videt posita linteamina, non tamen introivit. Venit ergo et Simon Petrus sequens eum et introivit in monumentum; et videt linteamina posita et sudarium, quod fuerat super caput eius, non cum linteaminibus positum, sed separatim involutum in unum locum. Tunc ergo introivit et alter discipulus, qui venerat primus ad monumentum, et vidit et credidit. Nondum enim sciebant Scripturam, quia oportet eum a mortuis resurgere. Abierunt ergo iterum ad semetipsos discipuli.  Maria autem stabat ad monumentum foris plorans. Dum ergo fleret, inclinavit se in monumentum et videt duos angelos in albis sedentes, unum ad caput et unum ad pedes, ubi positum fuerat corpus Iesu. Et dicunt ei illi: “Mulier, quid ploras?” Dicit eis: “Tulerunt Dominum meum, et nescio, ubi posuerunt eum.” Haec cum dixisset, conversa est retrorsum et videt Iesum stantem; et non sciebat quia Iesus est. Dicit ei Iesus: “Mulier, quid ploras? Quem quaeris?” Illa, existimans quia hortulanus esset, dicit ei: “Domine, si tu sustulisti eum, dicito mihi, ubi posuisti eum, et ego eum tollam.” Dicit ei Iesus: “Maria!” Conversa illa dicit ei Hebraice: “Rabbuni! ” — quod dicitur Magister. Dicit ei Iesus: “Iam noli me tenere, nondum enim ascendi ad Patrem; vade autem ad fratres meos et dic eis: Ascendo ad Patrem meum et Patrem vestrum, et Deum meum et Deum vestrum.” Venit Maria Magdalene annuntians discipulis: “Vidi Dominum!” et quia haec dixit ei.  Cum esset ergo sero die illa prima sabbatorum, et fores essent clausae, ubi erant discipuli, propter metum Iudaeorum, venit Iesus et stetit in medio et dicit eis: “Pax vobis!” Et hoc cum dixisset, ostendit eis manus et latus. Gavisi sunt ergo discipuli, viso Domino. Dixit ergo eis iterum: “Pax vobis! Sicut misit me Pater, et ego mitto vos.” Et cum hoc dixisset, insufflavit et dicit eis: “Accipite Spiritum Sanctum. Quorum remiseritis peccata, remissa sunt eis; quorum retinueritis, retenta sunt.” Thomas autem, unus ex Duodecim, qui dicitur Didymus, non erat cum eis, quando venit Iesus. Dicebant ergo ei alii discipuli: “Vidimus Dominum!” Ille autem dixit eis: “Nisi videro in manibus eius signum clavorum et mittam digitum meum in signum clavorum et mittam manum meam in latus eius, non credam.”  Et post dies octo iterum erant discipuli eius intus, et Thomas cum eis. Venit Iesus ianuis clausis et stetit in medio et dixit: “Pax vobis!” Deinde dicit Thomae: “Infer digitum tuum huc et vide manus meas et affer manum tuam et mitte in latus meum; et noli fieri incredulus sed fidelis!” Respondit Thomas et dixit ei: “Dominus meus et Deus meus!” Dicit ei Iesus: “Quia vidisti me, credidisti. Beati, qui non viderunt et crediderunt!” Multa quidem et alia signa fecit Iesus in conspectu discipulorum suorum, quae non sunt scripta in libro hoc; haec autem scripta sunt, ut credatis quia Iesus est Christus Filius Dei et ut credentes vitam habeatis in nomine eius.

Have a Happy Easter/Pascha, those who celebrate it and a happy day to those who do not.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading In honor of today at Vaguely Borgesian.

meta

%d bloggers like this: